Nové knihy - jún 2017 - Knižná revue

Knižná revue

Námestie SNP 12
812 24 Bratislava
02/204 73 514
0918 640 831
krevue@litcentrum.sk

šéfredaktor:

Mgr. Matúš Mikšík

miksik@litcentrum.sk

Logo fb

Nové číslo

 

 

   

 

 

 

 

Nové knihy - jún 2017

30. 06. 2017 11:51 | Správa

0 VŠEOBECNOSTI

00 Bibliografické katalógy. Knihovníctvo. Dokumentácia

Knižničná a informačná veda

Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2016. 1. vyd. 174 s. Viaz.

Zborník štúdií.

ISBN 978-80-223-4252-0

 

Vianočná knižka sa otvára. Zost. Tibor Hujdič a i.

Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice 2016. 1. vyd. 31 s. Brož.

Bulletin odporúčanej literatúry pre deti a mládež.

ISBN 978-80-89161-47-8

 

1 FILOZOFIA

10 Filozofia

LAERTIOS, Diogenes

Životopisy slávnych filozofov I – V. Z gréc. orig. prel. Miloslav Okál

Martin, Thetis 2016. 1. vyd. 297 s. Brož.

Knižka obsahuje životopisy mudrcov, Sokrata a jeho žiakov, Platóna, akademikov a peripatetikov. Poznámky, vysvetlivky a štúdiu napísal Miloslav Okál.

ISBN 978-80-89520-28-2

 

LAERTIOS, Diogenes

Životopisy slávnych filozofov VI – X. Z gréc. orig. prel. Miloslav Okál

Martin, Thetis 2016. 1. vyd. 281 s. Brož.

Kniha obsahuje životopisy kynikov, stoikov, pytagorovcov, izolovaných filozofov a Epikura. Poznámky a vysvetlivky napísal Miloslav Okál.

ISBN 978-80-89520-29-9

 

18 Aforizmy. Citáty. Zrnká múdrosti

BRÖSTL, Alexander

Tomášovo spomníkovatenie

Krásno nad Kysucou, Pod značkou Kalligram vydalo Vydavateľstvo Absynt 2017. 1. vyd. 67 s. Brož.

Zbierka aforizmov, ktorú autor (1953) vydal k 80. narodeninám Tomáša Janovica.

ISBN 978-80-89916-08-5

 

2 NÁBOŽENSTVO. DUCHOVNOSŤ

20 Kresťanské náboženstvá

AGASSO, Domenico – AGASSO, Renzo – AGASSO, Domenico ml.

Svätý Don Bosco. Z tal. orig. prel. Janka Sarnaková

Bratislava, Don Bosco 2016. 1. vyd. 318 s. Brož.

Biografická črta svätca (1815 – 1888).

ISBN 978-80-8074-363-5

 

GRILLI, Massimo

Evanjelim podľa Jána. Úvod a teológia. Z tal. orig. prel. Iveta Zmeková

Ružomberok, KBD 2017. 1. vyd. 162 s. Brož.

Materiál z cyklu konferencií autora v neakademickom prostredí.

ISBN 978-80-89120-49-9

 

JUDÁK, Viliam – BÉLAS, Ladislav – HÝROŠŠ, Štefan

Jozef Kluch – znievsky rodák, nitriansky biskup (1748 – 1826). Zost. František Koníček

Kláštor pod Znievom, Rímskokatolícka farnosť 2016. 1. vyd. 53 s. Viaz.

Biografická črta vydaná pri príležitosti 190. výročia úmrtia nitrianskeho biskupa.

ISBN 978-80-972459-1-7

 

KINSBURYOVÁ, Karen

Čas tancovať. Z angl. orig. prel. Tomáš Mikolaj

Vrútky, Advent Orion 2017. 1. vyd. 333 s. Viaz.

ISBN 978-80-8071-197-9

 

LICHNER, Miloš – KARABOVÁ, Katarína

Vybrané pohľady latinských autorov kresťanského staroveku III.

Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 113 s. Brož.

Učebné texty.

ISBN 978-80-8191-024-1

 

MURPHY – O´CONNOR, Jerome

Apoštol Pavol – jeho príbeh. Z angl. orig. prel. Vojtech P. Rakovský

Zvolen, Dominikáni 2016. 1. vyd. 213 s. Brož.

Biografická črta spracovaná do podoby príbehu.

ISBN 978-80-970126-7-0

 

SCAVO, Nello

Nepriatelia pápeža Františka. Z tal. orig. prel. Oľga Gavendová

Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd. 319 s. Viaz. Edícia Fortuna Factum

ISBN 978-80-8142-619-3

 

SIVOŇ, Marián

Múdrosť kríža

Doľany, ZAEX 2017. 1. vyd. 110 s. Brož.

Publikácia s podtitulom 40 rozjímaní na pôst.

ISBN 978-80-8192-017-2

 

Sväté písmo v dejinách Slovenska. Zost. Ján Ďurica

Trnava, Dobrá kniha 2017. 2. dopl. a preprac. vyd. 339 s. Brož.

Zborník prináša historicko-teologický a pastoračný pohľad na Sväté písmo v dejinách Slovenska a Európy.

ISBN 978-80-8191-067-8

 

VENGLIKOVÁ, Zuzana

Povolaní k zvelebeniu

Sliač, GD IDENTITY 2017. 1. vyd. 93 s. Brož.

Príručka o modlitbe chvál a zvelebenia pre skupinové štúdium.

ISBN 978-80-972316-6-8

 

VIGLAŠ, Ján

Výhrada vo svedomí

Bratislava, Don Bosco 2016. Bez vyd. 42 s. Brož.

Praktická príručka pre každého kresťana.

ISBN 978-80-8074-366-6

 

3 SPOLOČENSKÉ VEDY

31 Životné prostredie. Ekológia

Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu. Zost. Tatiana Guštafíková, Zuzana Lieskovská. Foto Igor Supuka a i.

Bratislava, Ministerstvo životného prostredia SR 2016. 1. vyd. 113 s. Brož.

Slovensko-anglická verzia materiálu k predsedníctvu SR v Rade EÚ.

ISBN 978-80-89503-51-3

 

32 Politika

BARIČ, Ondrej

Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku

Bratislava, Národné centrum európskych a globálnych štúdií Slovenskej republiky 2017. 1. vyd. 189 s. Brož.

Publikácia zoznamuje so zložitým procesom implementácie fondov EÚ.

ISBN 978-80-972508-1-2

 

33 Ekonomika

OCHOTNICKÝ, Pavol – HOFREITER, Miloš – VAŠKOVIČ, Ladislav – KNAPIKOVÁ, Darina

Základné makroekonomické rámce vývoja slovenskej ekonomiky v roku 2017

Bratislava, SOPK – Slovenská obchodná a priemyselná komora 2017. 1. vyd. 133 s. Brož.

Štúdia o výkonnosti slovenskej ekonomiky a rozbor výsledkov prieskumu o očakávaní podnikateľskej sféry v rokoch 2016 – 2017.

ISBN 978-80-89105-66-3

 

34 Právo. Legislatíva

ČENTÉŠ, Jozef a kol.

Trestný zákon – Veľký komentár

Žilina, Eurokódex 2016. 3. aktual. vyd. 959 s. Viaz.

Rozsiahly komentár k zákonu.

ISBN 978-80-8155-066-9

 

PETER, Kerecman

Advokáti Davisti – Vladimír Clementis, Ján Poničan, Daniel Okáli

Bratislava, Slovenská advokátska komora 2017. 1. vyd. 461 s. Brož.

Advokátske pôsobenie Clementisa, Poničana a Okáliho a ich životná cesta.

ISBN 978-80-971218-78-4

 

Pozemky v občianskoprávnych vzťahoch. Zost. Alena Hambáleková

Bratislava, IURIS LIBRI 2017. 1. vyd. 321 s. Brož.

Ucelená zbierka súdnych rozhodnutí týkajúcich sa občianskoprávnych vzťahov k pozemkom.

ISBN 978-80-89635-30-6

 

Princípy trestania a správne delikty. Zost. Soňa Košičiarová

Trnava, Trnavská univerzita 2016. 1. vyd. 200 s. Brož.

Zborník príspevkov z česko-slovenskej vedeckej konferencie (23. 9. 2016, Trnava).

ISBN 978-80-8082-988-9

 

Rokovací poriadok Národnej rady Slovenskej republiky – VII. volebné obdobie

Bratislava, Kancelária NR SR 2017. 2. dopl. vyd. 97 s. Brož.

Zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov.

ISBN 978-80-89052-83-7

 

35 Verejná správa

PÁLKA HIRNER, Fero

SOS – Slovenská občianska samospráva. Optimistická vízia transformácie správy vecí verejných

Bratislava, Agora 2017. 1. vyd. 200 s. Brož.

Kniha sa venuje občianskej spoločnosti, v ktorej si občania uvedomujú osobnú zodpovednosť a vlastné vedenie.

ISBN 978-80-972606-9-9

 

36 Sociálna starostlivosť a dobročinnosť. Sociálne poistenie

Vademecum sociálnej práce. Zost. Beáta Balogová, Eva Žiaková

Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2017. 1. vyd. 359 s. Viaz.

Terminologický slovník.

ISBN 978-80-8152-483-7

 

37 Pedagogika. Školstvo. Veda

Prípravný ročník pre žiakov s mentálnym postihnutím. Zost. Katarína Vladová

Bratislava, Štátny pedagogický ústav 2016. 1. vyd. 237 s. Brož.

Metodická príručka.

ISBN 978-80-8118-186-3

 

39 Etnológia. Mravy a zvyky. Folklór

Maľované truhlice – svadobná výbava nevesty

Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Katalóg výstavy, ktorá sa konala 25. 6. 2016 – 30. 9. 2016 v Ľubovnianskom múzeu.

ISBN 978-80-898600-0-5

 

391 Učebnice

GEŠKOVÁ, Katarína – SMYČKOVÁ, Romana – ZÁMOŽÍK, Jozef

Repetitórium civilného procesného práva

Bratislava, IURIS LIBRI 2017. 1. vyd. 231 s. Brož.

Študijná pomôcka.

ISBN 978-80-89635-31-3

 

IVOR, Jaroslav – POLÁK, Peter – ZÁHORA, Jozef

Trestné právo procesné II.

Bratislava, Wolters Kluwer 2017. 1. vyd. 488 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-8168-618-4

 

4 JAZYK. JAZYKOVEDA

40 Lingvistika. Filológia

OKÁL, Miloslav

Latinská štylistika. Antická metrika a prekladanie gréckej a latinskej poézie do slovenčiny. Grécke a latinské mená v slovenčine

Martin, Thetis 2016. 1. vyd. 416 s. Brož.

Tri odborné práce filológa a prekladateľa (1913 – 1997) z klasickej filológie.

ISBN 978-80-89520-33-6

 

Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi

Bez miesta, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2016. 1. vyd. 654 s. Brož.

Publikácia je výsledkom originálneho a u nás doteraz nevyužitého spôsobu uplatnenia korpusovej metódy.

ISBN 978-80-88814-91-7

 

42 Slovníky

FERENČÍKOVÁ, Mária – FERENČÍKOVÁ, Petra

Slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník pre poriadkovú a dopravnú políciu

Bratislava, Akadémia Policajného zboru 2016. 1. vyd. 255 s. Brož.

Dvojjazyčný slovník.

ISBN 978-80-8054-665-6

 

49 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 4. ročník základných škôl

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 77 s. Viaz.

Pomôcka pre rodiča, učiteľa i žiaka určená na prácu doma a v škole.

ISBN 978-80-10-02071-3

 

KRAJČOVIČOVÁ, Jarmila

Pomocník zo slovenského jazyka 8

Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2017. Bez vyd. 72 s. Brož.

Pracovný zošit.

ISBN 978-80-8120-482-1

 

5 EXAKTNÉ VEDY

57 Botanika. Zoológia

Zborník príspevkov z vedeckého kongresu "Zoológia 2016". Zost. Zuzana Krumpálová, Martina Zigová, Filip Tulis

Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa 2016. 1. vyd. 249 s. Brož.

Vedecké príspevky z kongresu (24. – 26. 11. 2016 Nitra).

ISBN 978-80-558-1102-4

 

59 Učebnice

DIENEROVÁ, Eva

Nácvičné úlohy z matematiky pre 1. ročník základných škôl. Ilust. Táňa Žitňanová

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 1. vyd. 64 s. Brož.

Pomôcka pre učiteľa, rodiča a žiaka vhodná na prácu doma i v škole obsahuje 240 matematických úloh.

ISBN 978-80-10-01919-9

 

6 APLIKOVANÉ VEDY

61 Medicína

CANGÁR, Miroslav

Integrovaná starostlivosť pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

Bratislava, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2016. 1. vyd. 56 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-972551-1-4

 

DOBIÁŠ, Viliam

5P – prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

Bratislava, Dixit 2017. 1. vyd. 302 s. Viaz.

Praktická príručka od skúseného záchranára.

ISBN 978-80-89662-24-1

 

Kolektív autorov

Včasná intervencia a diagnostika pre osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike

Bratislava, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 2016. 1. vyd. 63 s. Brož.

Príručka.

ISBN 978-80-972551-0-7

 

62 Psychológia. Psychiatria. Psychoanalýza. Sexualita

BROY, Peter

Skočím si na jedno, miláčik! (Nežne o drsnom pohlaví) / Večera je v chladničke, miláčik! (Drsne o nežnom pohlaví). Ilust. Viera Eremmová

Bratislava, Inotaj 2017. 1. vyd. 172 s. Brož.

Typológia a základné kategórie mužov a žien, známe mužské a ženské osobnosti.

ISBN 978-80-972684-0-4

 

631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá

GASPER, Jaroslav

Včelárske prikázania

Nitra, Polymedia 2017. 1. vyd. 52 s. Brož.

Praktická príručka.

ISBN 978-80-970764-5-0

 

64 Praktický život

BUDINSKÁ, Eva – ČITÁRI, Ivan

Domáca výroba prírodných mydiel metódou za studena. Foto Eva Budinská, Jekaterina Aleksejeva

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 297 s. Viaz.

Tajomstvá a fígle pri výrobe prírodných mydiel.

ISBN 978-80-972510-8-6

 

WAGNEROVÁ, Lucia

Fit diár

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Diár na zápis jedál, cvičení a denných aktivít.

ISBN 978-80-972429-9-2

 

65 Kuchyňa. Potravinárstvo

LAIFEROVÁ, Marcela

Ako si spríjemniť a okoreniť život

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 84 s. Viaz.

Množstvo chutných receptov z vlastnej kuchyne populárnej speváčky, rady pri výbere potravín a ich spracovaní.

ISBN 978-80-551-5462-6

 

SLAVKOVSKÁ, Alžbeta – MACHOVÁ, Viera

Éčka v potravinách

Bratislava, Raabe Slovensko 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Metodická príručka pre učiteľov chémie.

ISBN 978-80-8140-251-7

 

691 Učebnice

Anatómia ľudského tela 1

Bratislava, SAP Slovensko 2016. 3. vyd. 509 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-89607-37-2

 

Anatómia ľudského tela 2

Bratislava, SAP Slovensko 2016. 3. vyd. 487 s. Viaz.

Učebnica.

ISBN 978-80-89607-39-6

 

7 UMENIE. ŠPORT. VOĽNÝ ČAS

73 Maliarstvo. Grafika

František Demeter: Nie áno nie. Zost. Gabriela Kisová

Bratislava, Krokus galéria 2016. 1. vyd. 25 s. Brož.

Prehľad maliarovej (1975) tvorby.

ISBN 978-80-970810-4-1

 

PODUŠEL, Ľubomír

Albín Brunovský – záhrada snov. Foto Ladislav Soos

Bratislava, Galéria Nedbalka 2017. 1. vyd. 158 s. Viaz.

Katalóg k výstave významného maliara, grafika a ilustrátora (1935 – 1997).

ISBN 978-80-89784-06-6

 

77 Fotografia. Kinematografia. Audiovízia

Chartula pictoria. Zost. Dalibor Mikulík

Stará Ľubovňa, Ľubovnianske múzeum 2016. 1. vyd. 71 s. Brož.

Katalóg k výstave Pohľadnice Starej Ľubovne.

ISBN 978-80-89860-01-2

 

PAPRČKA, Milan – NÁDAŠIOVÁ, Simona – DRUGOVÁ, Adriana

Tekov z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Letecké zábery s textovými popiskami z tekovského regiónu. Autori textov sú Martin Tršová, Matej Schwarzbacher.

ISBN 978-80-8144-125-7

 

PAPRČKA, Milan – NÁDAŠIOVÁ, Simona

Dolná Nitra z neba. Foto Milan Paprčka, Simona Nádašiová

Banská Bystrica, CBS 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Kniha nevšedných leteckých fotografií z dolnonitrianskeho regiónu. Autori textov sú Dušan Fabula, Matej Schwarzbacher.

ISBN 978-80-8144-129-5

 

PAPRČKA, Milan

Spiš z neba. Foto autor a i.

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 110 s. Viaz.

Fotografické zábery Spiša – pohľady z lietadla.

ISBN 978-80-8144-130-1

 

PAPRČKA, Milan

Trenčín z neba

Banská Bystrica, CBS 2017. 1. vyd. 122 s. Viaz.

Fotografie mesta – pohľady z lietadla.

ISBN 978-80-8144-127-1

 

Vranov nad Topľou z vtáčej perspektívy

Vranov nad Topľou, Mestský úrad (Vranov nad Topľou) 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Fotografie mesta ležiaceho v Prešovskom kraji.

ISBN 978-80-972335-2-5

 

78 Hudba. Tanec. Scénické umenie. Iné múzické formy

VESELOVSKÁ, Eva – ADAMKO, Rastislav – BEDNÁRIKOVÁ, Janka

Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku. Foto Rastislav Adamko

Bratislava, Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV 2017. 1. vyd. 279 s. Viaz.

Publikácia sprístupňuje najnovšie vedecké výskumy stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska.

ISBN 978-80-89135-38-7

 

8 LITERATÚRA. BELETRIA

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

HRONEC, Víťazoslav

Koniec bezvetria (Eseje). Zost. Mária Šimáková Speváková. Doslov Mária Šimáková Speváková

Fintice - Košice, FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2016. 1. vyd. 185 s. Brož.

Výber esejí spisovateľa, esejistu a redaktora (1944) sa sústreďuje na básnickú tvorbu na prelome ideových epoch počas a po skončení postmoderny.

ISBN 978-80-8973-11-5

 

MANDEĽŠTAM, Osip

Zázrakmi chránená tíš. Z rus. orig. prel. Soňa Čechová, Jana Juráňová, Ján Kvapil, Jozef Mihalkovič, Ján Štrasser, Ján Zambor. Zost. Oleg Pastier

Ivanka pri Dunaji, F. R. & G. 2017. 1. vyd. 247 s. Brož. Edícia Knižná edícia časopisu Fragment

Básne, eseje a spomienky ruského básnika a prozaika (1891 – 1938).

ISBN 978-80-89499-45-8

 

ROY, Vladimír

Vpísané do noci. Zost. Peter Trizna. Doslov Peter Trizna. Ilust. Štefan Papčo

Fintice - Košice, FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2017. 1. vyd. 104 s. Viaz. Edícia Rewind

Výber z poetickej tvorby básnika (1885 – 1936) slovenskej literárnej moderny. Sú tu zaradené básne vnútorného monológu, básnické reflexie, autor tematizuje mučivé otázky bez možnosti nájsť odpovede.

ISBN 978-80-89763-19-1

 

81 Poézia

BUZÁSSY, Ján

Nábrežie. Doslov Erik Ondrejička. Ilust. Pavel Vilikovský

Bratislava, PETRUS 2017. 1. vyd. 112 s. Viaz. Edícia Tilia

Zbierka veršov významného básnika (1935).

ISBN 978-80-89913-00-8

 

FARKAŠ, Ľudo

Vŕba. Ilust. Stanislav Waszek

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 89 s. Brož.

Zbierka intímnej a prírodnej lyriky je debutom autora.

ISBN 978-80-8061-980-0

 

LACKO, Marcel

Hľadanie autora. Doslov Peter Šulej, Richard Kitta

Košice, Európsky dom poézie Košice 2017. 1. vyd. 84 s. Viaz. Edícia Newind

Debutová zbierka veršov básnika, filmára a redaktora.

ISBN 978-80-971048-8-7

 

LYRIK

Naničhodný poet

Bez miesta, OZ Diverzita 2016. 1. vyd. 95 s. Brož.

Básnická zbierka rapera vystupujúceho pod umeleckým menom Lyrik, vlastným menom Pavol Remiáš.

ISBN 978-80-972471-0-2

 

REZNÍK, Jaroslav

Keď stíchne naša krv. Ilust. Martin Kellenberger

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 95 s. Viaz.

Zbierka veršov básnika, prozaika, dramatika, autora literatúry faktu a literatúry pre deti a mládež (1942).

ISBN 978-80-8061-981-7

 

ŠIMŠÍK, Erik

Čabajka a iné údeniny. Doslov Boris Ondreička

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. Nestr. Brož. Edícia Lentikular

Básnická zbierka je treťou knihou autora. Pozostáva z troch častí, obsahuje textovú i vizuálnu poéziu, synestetické koláže i projekt vytvorený s anglickým básnikom Marcusom Sleaseom.

ISBN 978-80-972028-7-3

 

82 Divadelné hry. Scenáre. Dramatické texty

Antológia izraelskej drámy. Z angl. orig. prel. Jana Juráňová, Alexandra Ruppeldtová. Ilust. Daniela Olejníková

Bratislava, Divadelný ústav 2017. 1. vyd. 191 s. Brož. Edícia Svetová dráma – antológie

Antológia obsahuje drámy: Savyon Liebrecht – Banalita lásky, Joshua Sobol – Geto, Hanoch Levin – Rekviem.

ISBN 978-80-8190-016-7

 

FOSSE, Jon

Hry. Z nór. orig. prel. Anna Fosse. Zost. Anna Fosse

Bratislava, Divadelný ústav 2017. 1. vyd. 495 s. Brož. Edícia Svetová dráma – antológie

Výber divadelných hier nórskeho dramatika, spisovateľa a esejistu (1959) obsahuje 6 hier, štúdiu Aby scénou mohol prejsť anjel a rozhovor Dramatikom som sa stal náhodou – autorkou oboch textov je Anna Fosse.

ISBN 978-80-8190-014-3

 

SENECA, Lucius Annaeus

Hry. Z lat. orig. prel. Martina Borodovčáková. Verše prebásnil Ľubomír Feldek. Zost. Martina Borodovčáková

Bratislava, Divadelný ústav 2017. 1. vyd. 310 s. Viaz. Edícia Svetová dráma – antológie

Výber divadelných hier (Agamemnón, Oidipus, Faidra, Médeia, Trójanky) stoického filozofa, prvýkrát preložených do slovenčiny. Obsahuje menný a zemepisný register, poznámkový aparát, odborné štúdie a kalendárium Senecovho života a diela.

ISBN 978-80-8190-012-9

 

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií IV.

Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 274 s. Brož.

Knižka obsahuje scenáre zamerané na kresťanské svedectvo.

ISBN 978-80-7141-998-3

 

Zbierka divadelných hier mariánskych kongregácií V.. Zost. Ladislav Csontos, Jozef Kyselica

Trnava, Dobrá kniha 2016. 1. vyd. 282 s. Brož.

Publikácia prináša scenáre evanjelizačných hier.

ISBN 978-80-7141-999-0

 

83 Román. Novely. Poviedky

ANDRUŠKA, Peter

Nekonané slávnosti

Komárno, KOMÁRŇANSKÉ TLAČIARNE, (VYDAVATEĽSTVO KT) 2016. 1. vyd. 104 s. Viaz.

Fiktívne psychologické prózy z rokov 1969 – 1971, ktorých sa – azda – občas letmo dotkla spotvorená história.

ISBN 978-80-8056-724-8

 

ATKINSONOVÁ, Kate

Boh v ruinách. Z angl. orig. prel. Tamara Chovanová. Verše prebásnila Jana Kantorová-Báliková

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 405 s. Viaz.

Román anglickej spisovateľky (1951) rozpráva dramatický príbeh 20. storočia, ktorý sa udial v povojnovej Británii.

ISBN 978-80-551-5351-3

 

BALOGHOVÁ, Mary

Láska bez citu

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 335 s. Viaz.

Ľúbostná romanca o vojvodovi Lucasovi, ktorého manželstvo neláka, ale jeho názor zmení lady Anna.

ISBN 978-80-220-1970-5

 

BANÁR, Jakub

Nepár poviedok

Doľany, DENKI.SK 2016. 1. vyd. 90 s. Viaz.

Zbierka poviedok.

ISBN 978-80-972351-0-9

 

BENICZKY, Vojtech

Stvorená objasňovať zločin

Liptovský Mikuláš, Elist 2016. 1. vyd. 394 s. Viaz.

Detektívny román, v ktorom Paula Santorisová dostane svoj prvý prípad súkromného očka. Debut autora.

ISBN 978-80-89861-25-5

 

BENKOVÁ, Jana

Bláznivé pokušenie

Bratislava, News and Media Holding 2016. Bez vyd. 122 s. Brož. Edícia Emma love

Pokračovanie prózy Nájdem ťa, Oliver! populárnej autorky (1970).

ISBN nemá

 

BENKOVÁ, Jana

Nájdem ťa, Oliver!

Bratislava, News and Media Holding 2016. Bez vyd. 98 s. Brož. Edícia Emma love

Próza populárnej autorky (1970) s podtitulom Letný román s prvkami krimi.

ISBN nemá

 

BOSÁK, Róbert

Srdce prírody

Vranov n. Topľou, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 103 s. Viaz.

Debut autora (1989) o nájdení zmyslu života.

ISBN 978-80-972355-2-9

 

BUDZAK, Dušan

Štít / Sen

Bratislava, Vl. nákl. 2017. 1. vyd. 405 s. Viaz.

Druhá kniha trilógie Sine Metu s kriminálnou zápletkou. V Tatrách zahynú za nejasných okolností dvaja horolezci.

ISBN 978-80-972483-1-4

 

ČUPERKOVÁ BREZINSKÁ, Tatiana

Pod povrchom

Bratislava, Evitapress 2016. 1. vyd. 240 s. Brož. Edícia Evitovky

Príbeh o matke troch detí, na ktorej sa podpíše rýchly životný štýl.

ISBN 978-80-8176-151-1

 

DANAJ, Miroslav

Oči vlčích makov

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2016. 1. vyd. 196 s. Viaz.

Zbierka príbehov s podtitulom Príbehy z vodných kruhov od spisovateľa a chirurga (1946), ktorý v nich čerpá z bohatej lekárskej praxe.

ISBN 978-80-9722-138-6

 

DÁVILA, Amparo

Roztrhaný čas a iné poviedky. Zo špan. orig. prel. Lucia Duero. Ilust. Mária Čorejová

Fintice - Košice, FACE - Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2017. 1. vyd. 115 s. Viaz. Edícia Art Matters

Výber 11 poviedok významnej mexickej poetky a prozaičky (1928). Jej tvorba je typická jemnou až lahodnou štylistikou, precíznosťou naratívu, zmyslom pre detail.

ISBN 978-80-89763-20-7

 

DOKTOROVÁ, Kristína

Stratiť, no vyhrať

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd. 458 s. Brož.

Debutová próza autorky o bývalej profesionálnej pretekárke F1, ktorá sa snaží s jej jazdcom vyhrať titul a rieši tiež komplikovaný vzťah s otcom.

ISBN 978-80-89889-03-7

 

DURCOVÁ-STREČANSKÁ, Dana

Posledná zemianka a skalná ruža

Bytča, Coreta 2016. 1. vyd. 295 s. Viaz.

Debutová historická próza autorky o poslednej zemianke Hradnianskeho kaštieľa Márii Madočániovej.

ISBN 978-80-969991-9-4

 

ĎURANOVÁ, Mária

Všetci to vedia

Praha, Nakladatelství Brána 2016. 1. vyd. 226 s. Viaz.

Príbeh o rozvodovej právničke, ktorej sa rozpadlo manželstvo, snaží sa byť preto aspoň dobrou matkou.

ISBN 978-80-7243-885-3

 

FABIAN, Pavol

Muž, ktorý padol do trhliny, ale nie na hlavu

Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 368 s. Viaz.

Príbeh o horolezcovi Petrovi Luhovi, ktorý si pri páde do trhliny poškodí mozog a jeho myseľ nadobudne nezvyčajnú schopnosť.

ISBN 978-80-551-5100-7

 

FÜLE, Erika

Yor

Vištuk, Filmotras 2016. 1. vyd. 288 s. Viaz.

Tretia próza autorky (1947) sa odohráva tesne po udalostiach roku 1968. Príbeh o normalizácii, mlčaní a uzavretých hraniciach.

ISBN 978-80-9713-693-2

 

FOSSE, Jon

Lodenica. Z nór. orig. prel. Anna Fosse

Levoča, Modrý Peter 2017. 1. vyd. 132 s. Viaz.

Próza nórskeho spisovateľa a dramatika (1959) patrí k najznámejším dielam novšej literatúry v Nórsku. Prináša sugestívny príbeh s milostným trojuholníkom.

ISBN 978-80-89545-56-8

 

GETTING, Peter

Bludné kamene

Svätý Jur, Limerick 2017. 1. vyd. 92 s. Viaz.

Próza spisovateľa a publicistu (1975) sa odohráva v stredoveku, kedy kresťania bojujú s barbarmi.

ISBN 978-80-89647-52-1

 

HAJDUKOVÁ, Michaela Ella

Nepriznaná

Bratislava, Motýľ 2017. 1. vyd. 238 s. Viaz.

Historický príbeh inšpirovaný vzťahom medzi Ľudovítom Štúrom a Adelou Ostrolúckou.

ISBN 978-80-8164-123-7

 

HAVRILLA, Vladimír

Filmové poviedky II. Ilust. autor

Bratislava, PETRUS 2016. 1. vyd. 79 s. Brož.

Pokračovanie originálnych poviedok známeho výtvarníka (1943). Prvý diel vyšiel v roku 2007.

ISBN 978-80-8923-389-2

 

HLAVATÁ, Dana

Čo na ňom vidíš

Bratislava, Marenčin PT 2016. 1. vyd. 254 s. Brož.

Próza o dvoch sestrách, ktoré žijú v odlišných svetoch. Autorke román vyšiel aj v roku 2011.

ISBN 978-80-8114-546-9

 

HONEYMANOVÁ, Gail

V podstate som celkom v poriadku. Z angl. orig. prel. Kristína Hečková

Praha, Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2017. 1. vyd. 355 s. Viaz.

Román o samotárke, ktorá postupne nachádza odvahu na nadväzovanie priateľstiev a hľadanie lásky.

ISBN 978-80-259-0673-6

 

HORŇÁK, Roman

Anjelik

Liptovský Mikuláš, Elist 2016. 1. vyd. 278 s. Brož.

Kriminálna próza, v ktorej ohrozuje mladé dievčatá nebezpečný pedofil.

ISBN 978-80-972330-0-6

 

HORŇÁK, Roman

Kat

Liptovský Mikuláš, Elist 2016. 1. vyd. 333 s. Viaz.

V detektívnej próze sa vedie vyšetrovanie prípadu kata, ktorý brutálnymi spôsobmi popravuje svoje obete.

ISBN 978-80-89861-14-9

 

HRONEC, Ondrej

Koniec – kraj sveta a iné úkazy

Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2016. 1. vyd. 142 s. Brož.

Príhody, spomienky a zážitky z Gočova, Gemera a metropoly východného Slovenska.

ISBN 978-80-7140-493-4

 

HUDEK, Ján

Príbehy, ktoré písal život

Bratislava, Jogh 2016. 1. vyd. 229 s. Brož.

Próza inšpirovaná skutočnými udalosťami.

ISBN nemá

 

HVIŠČ, Jozef

Achátové more

Bratislava, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 246 s. Brož.

Detektívny príbeh autora (1935). Hlavný hrdina súperí o prvenstvo v objavení extrasolárnej planéty vhodnej na osídlenie a zároveň je podozrivý zo spáchania série vrážd.

ISBN 978-80-972368-6-1

 

HVORECKÝ, Michal

Trol

Bratislava, Marenčin PT 2017. 1. vyd. 164 s. Viaz.

Próza spisovateľa, publicistu a prekladateľa (1976) sa odohráva vo svete po hybridnej vojne, kde sú pri moci tí, ktorí vládnu internetovou propagandou.

ISBN 978-80-8114-553-7

 

KOPČAJ, Jozef

Zmier. Doslov Ernest Sirochman

Michalovce, RENOMA 2016. 1. vyd. 45 s. Brož.

Próza autora (1944) s podtitulom Novinárske reflexie o krehkom vnútornom živote istého Jozefa K., ktorý zvládol strach z abnormality.

ISBN 978-80-89591-19-0

 

KOVÁČ, Štefan Patrik

Život nie je ľahký

Piešťany, Lingua XP 2017. 1. vyd. 240 s. Viaz.

Próza učiteľa, spisovateľa a kazateľa (1970) s podtitulom Skoré poviedky.

ISBN 978-80-972010-0-5

 

KOZICOVÁ, Anna

Hrochotská mlynárka 2

Banská Bystrica, Dali-BB 2016. 1. vyd. 145 s. Brož.

Próza inšpirovaná obcou Hrochoť v Banskej Bystrici.

ISBN 978-80-8141-129-8

 

KRAUSOVÁ, Karin

Otecko sa postará

Košice, Meridiano-press 2016. 1. vyd. 255 s. Brož. Edícia Moderné romány

Vtipný príbeh o mužovi na materskej dovolenke.

ISBN 978-80-89808-15-1

 

KRIŠTOFÍKOVÁ, Adriana

Sny na mieru

Bratislava, Motýľ 2016. 1. vyd. 206 s. Viaz.

Príbeh o módnej návrhárke Sofii, ktorá odchádza do španielskej Marbelly nájsť stratenú rovnováhu.

ISBN 978-80-8164-086-5

 

KUBOVÁ, Irena

Príbehy o priateľstvách

Trnovec, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 92 s. Brož.

Publikácia obsahuje niekoľko príbehov zameraných na priateľské vzťahy.

ISBN 978-80-972232-5-0

 

LAPŠANSKÝ, S. V.

Démon hnevu

Martin, Matica slovenská 2016. 1. vyd. 215 s. Viaz.

Próza s podtitulom Atentát rytiera Feliciána Zacha na uhorského kráľa Karola Róberta z Anjou.

ISBN 978-80-8128-169-3

 

LEJKO, Michal

A vychodňar jak colštok: stret civilizácií v malom

Prešov, ADIN 2016. 1. vyd. 106 s. Brož.

Próza s tematikou východného Slovenska. Autor tiež napísal tituly Tisíc a 2 vtipy (2013), My a ja – kým nás smrť nerozdelí (2014).

ISBN 978-80-89540-67-9

 

MACHÁČOVÁ, Adriana – DYDA, Róbert

Škandál v lepšej spoločnosti

Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 248 s. Viaz.

Román s detektívnou zápletkou. Smrť investigatívnej novinárky Petry Brunovskej rozprúdi kolotoč podozrení.

ISBN 978-80-551-4485-6

 

MAJLING, Daniel

Ruzká klazika. Predslov Ján Štrasser

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. 118 s. Viaz.

Zbierka poviedok divadelného dramaturga a autora komiksov inšpirovaná Ruskom a jeho literatúrou.

ISBN 978-80-89921-03-4

 

MCYNTIRE, Brandon

Nádej a pád

Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 96 s. Brož.

Próza autora (1978) vystupujúceho pod pseudonymom sa opiera o skutočné udalosti.

ISBN 978-80-972245-4-7

 

MCYNTIRE, Brandon

Vesmír v tebe

Michalovce, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 120 s. Brož.

Próza s podtitulom Kniha prvá – Hľadanie.

ISBN 978-80-972396-5-7

 

MICHELSOVÁ, Elizabeth

Divoký dedič

Bratislava, Slovenský spisovateľ 2017. 1. vyd. 304 s. Viaz.

Ľúbostná romanca, v ktorej sa Ethan Moore snaží vypátrať vraha svojho brata a získať srdce vdovy Roselyn Greyovej.

ISBN 978-80-220-1976-7

 

MUREK, Weronika

Pestovanie teplomilných rastlín podľa Mičurina. Z poľ. orig. prel. Patrik Oriešek

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. 124 s. Brož.

Debutová próza poľskej spisovateľky a autorky divadelných hier nominovaná na najprestížnejšie poľské literárne ceny.

ISBN 978-80-89921-07-2

 

NEVIN, K. H.

Tanec sily. Ilust. Viliam Polák. Foto autor

Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov 2017. 1. vyd. 142 s. Brož.

V próze autora tvoriaceho pod pseudonymom sledujeme osudy troch postáv, ktoré sú súčasťou milostného trojuholníka.

ISBN 978-80-8194-003-3

 

PŘÍHODOVÁ, Daniela

Mestečko

Martin, Vydavateľstvo Matice slovenskej 2016. 1. vyd. 143 s. Brož.

Autorka vykreslila príbeh osamotenej matky s dieťaťom v kulisách malého mesta.

ISBN 978-80-8115-234-4

 

PEIXOTO, José Luís

Cintorín klavírov. Z port. orig. prel. Lenka Cinková. Ilust. Dana Zacharová

Bratislava, Portugalský inštitút , ANAPRESS 2017. 1. vyd. 194 s. Brož. Edícia Portugal_sk

Román významného portugalského spisovateľa (1974) o viacerých generáciách rodiny Lazárovcov odohrávajúci sa v snovej atmosfére starého Lisabonu.

ISBN 978-80-89137-95-4

 

PILJAR, František

Napokon prišlo leto

Banská Bystrica, Dali-BB 2016. 1. vyd. 247 s. Brož.

Zbierka 15 poviedok autora (1952).

ISBN 978-80-8141-127-4

 

Piráti Karibiku: Salazarova pomsta. Z angl. orig. prel. Žofia Dzuriková, Egmont Publishing 2017. 1. vyd. 165 s. Viaz.

Fantasy príbeh nadväzuje na predchádzajúce časti. Henry Turner a Jack Sparrow hľadajú magický trojzubec.

ISBN 978-80-252-3976-6

 

POGÁNYOVÁ, Marika

Všetko má svoj čas. Ilust. autorka

Kežmarok, ViViT 2016. 1. vyd. 168 s. Brož.

Zbierka poviedok.

ISBN 978-80-8175-020-5

 

PRASLIČKA, Martin – TRENČANSKÁ, Paulína

Nasleduje zastávka...

Bratislava, Art Floyd 2017. 1. vyd. 148 s. Brož.

Autori mladšej generácie približujú osudy niekoľkých postáv, ktoré sa ocitajú v napínavých situáciách.

ISBN 978-80-89889-02-0

 

SALMELA, Alexandra

Antihrdina. Z fín. orig. prel. autorka

Bratislava, Artforum 2017. 1. vyd. 385 s. Viaz.

Román spisovateľky a autorky pre deti a mládež (1980) zaujímavý grafickým spracovaním Martina Mistríka. Vyšiel vo Fínsku v roku 2015. Kniha o cynizme a nádeji v kolabujúcom svete.

ISBN 978-80-8150-175-3

 

SAPKOWSKI, Andrzej

Zaklínač VI: Veža lastovičky. Z poľ. orig. prel. Karol Chmel

Praha, Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2017. 1. vyd. 440 s. Viaz.

Šiesta poviedková kniha fantasy ságy významného autora (1948). Ciri je rozzúrený lovec odmien stále na stope.

ISBN 978-80-259-0674-3

 

SLOBODA, Rudolf

Jeseň

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2016. Bez vyd. 310 s. Viaz.

Próza odohrávajúca sa v 90. rokoch 20. storočia prináša rôzne udalosti (bežný život, práca na divadelnej hre) popretkávané reflexiami na biblické témy.

ISBN 978-80-556-1462-5

 

SLOBODA, Rudolf

Krv

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2016. 1. vyd. 527 s. Viaz.

Román, v ktorom významný spisovateľ (1938 – 1995) zobrazil udalosti, ktoré viedli k zvratu v roku 1989.

ISBN 978-80-556-2498-3

 

SLOBODA, Rudolf

Útek z rodnej obce

Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2016. Bez vyd. 190 s. Viaz.

V zbierke poviedok významného spisovateľa (1938 – 1995) vystupujú hrdinovia, ktorých v zásade jednoduché kolízie a zápletky povyšujú do zaujímavých osudov.

ISBN 978-80-556-2392-4

 

ŠINKA POLÁKOVÁ, Adriana

Saturácia II

Bratislava, Label One 2016. 1. vyd. 273 s. Brož.

Pokračovanie príbehu Saturácia I (2014) s erotickými motívmi o topmodelke Sabrine.

ISBN 978-80-89848-00-3

 

ŠTIAVNICKÝ, Andrej

Temné dedičstvo Alžbety Bátoriovej

Bratislava, Ikar 2016. 1. vyd. 640 s. Viaz.

Historický román o fatálnych dôsledkoch temného dedičstva Alžbety Bátoriovej.

ISBN 978-80-551- 5104-5

 

ŠUKRI, Mohamed

Nahý chlieb. Z arab. orig. prel. Marek Brieška

Bratislava, OZ BRAK 2017. 1. vyd. 225 s. Brož. Edícia Dezorient Express

Román marockého spisovateľa (1935 – 2003), v ktorom vychádza z vlastných spomienok na mladosť strávenú v drsných podmienkach tandžerských chudobných štvrtí.

ISBN 978-80-972028-8-0

 

THAL, Juraj

Nenávisť

Žilina, Artis Omnis 2017. 1. vyd. 267 s. Viaz.

Druhá próza autora (1972), ktorý debutoval v roku 2016 knihou Nôž. Kriminálny triler zo slovenského prostredia, v ktorom vyšetrovateľ Leo Legen pátra po brutálnom vrahovi.

ISBN 978-80-89718-94-8

 

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič

Vojna a mier I. Z rus. orig. prel. Ružena Dvořáková-Žiaranová. Verše prebásnil Ivan Mojík

Bratislava, Ikar – Odeon 2017. 1. vyd. 701 s. Viaz.

Román zo života ruskej spoločnosti v prvých desaťročiach 19. storočia od spisovateľa (1828 – 1910) – prvý z dvoch zväzkov obsahuje 1. a 2. knihu.

ISBN 978-80-551-5324-7

 

TOLSTOJ, Lev Nikolajevič

Vojna a mier II. Z rus. orig. prel. Ružena Dvořáková-Žiaranová

Bratislava, Ikar – Odeon 2017. 1. vyd. 716 s. Viaz.

Román zo života ruskej spoločnosti v prvých desaťročiach 19. storočia od spisovateľa (1828 – 1910) – druhý z dvoch zväzkov obsahuje 3. a 4. knihu.

ISBN 978-80-551-5473-2

 

WELLS, Benedict

Na konci samoty. Z nem. orig. prel. Eva Budjačová

Bratislava, Nakladateľstvo Plus v Albatros Media 2017. 1. vyd. 308 s. Viaz.

Štvrtý román spisovateľa (1984), ktorý získal v roku 2016 Literárnu cenu Európskej únie. Dielo o prekonávaní straty a samoty aj o otázke, čo sa v človeku nezmení za žiadnych okolností.

ISBN 978-80-978-80-566-0085-6

 

8X, Juraj

Monte Carlo

Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 248 s. Brož.

Pokračovanie románu Žoldnier

ISBN 978-80-971736-6-1

 

8X, Juraj

Orión

Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 302 s. Brož.

Próza.

ISBN 978-80-971736-7-8

 

8X, Juraj

Žoldnier

Bez miesta, Rjar 2016. 1. vyd. 274 s. Brož.

ISBN 978-80-971736-5-4

 

831 Iné písomné formy

ŠOÓŠ, Mikuláš

Stupaje

Bratislava, Občianske združenie HRONKA 2017. 1. vyd. 142 s. Viaz.

Úvahy na rôzne témy (politika, barbarstvo v staviteľstve a i.), niektoré z nich boli uverejnené v časopise Slovo.

ISBN 978-80-89875-03-0

 

84 Eseje. Prednášky

PASTIRČÁK, Daniel

Bene nota

Levoča, Modrý Peter 2016. 1. vyd. 167 s. Brož.

ISBN 978-80-8954-552-0

 

841 Literatúra faktu

HRABOVSKÝ, Vilo

My Mestečania

Piešťany, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Zbierka príbehov o meste Leopoldov a jeho obyvateľoch.

ISBN 978-80-972243-5-6

 

LUKAČIN, Alfonz

V tmavých uličkách

Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2016. 1. vyd. 199 s. Brož.

Autor rozpráva o živote Ľudovíta Felda, maliara, ktorý prežil koncentračný tábor Auschwitz.

ISBN 978-80-7165-984-6

 

MILAN, Ladislav

Novodobí horali: skutočné príbehy. Ilust. Jozef Česla

Kežmarok, JADRO 2016. 1. vyd. 127 s. Brož.

V zbierke príbehov autor (1936) opisuje ľudské osudy z Nízkych Tatier, fakty o vzniku lyžiarskych pretekov, ničivých požiaroch, horských živloch a zvieratách.

ISBN 978-80-89426-41-6

 

842 Rozhovory

SLÁVIKOVÁ, Anna

Vyznania osobností Slovenska (101 rozhovorov so vzácnymi ľuďmi). Foto Ctibor Bachratý

Martin, Matica slovenská 2016. 1. vyd. 540 s. Brož.

Rozhovory reportérky s významnými osobnosťami športu, kultúry, umenia, vedy, hospodárstva či spoločenského života (M. Rúfus, F. Kele, A. Srholec, V. Jamnická a i.).

ISBN 978-80-8128-165-5

 

86 Literatúra pre deti a mládež

BALUCHOVÁ, Kristína

Kapitán Padák. Ilust. Ondrej Sova

Bratislava, Plutošop 2016. 1. vyd. 111 s. Viaz.

Príbehy o lietaní a cestovaní s podtitulom Straty a nálezy od autorky (1983).

ISBN 978-80-972130-1-5

 

BIESTY, Stephen

Vlaky. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Príbeh o vlakoch z celého sveta.

ISBN 978-80-567-0019-8

 

COOPER, James Fenimore

Červený pirát. Z angl. orig. prel. František Hattala. Ilust. Gabriel Štrba

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. vyd. 224 s. Viaz.

Dobrodružný historický román významného amerického spisovateľa (1789 – 1851) vhodný pre čitateľov od 11 rokov.

ISBN 978-80-10-01583-2

 

FUTOVÁ, Gabriela

Keby som bola bosorka. Ilust. Martin Šútovec

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 3. vyd. 72 s. Viaz.

Kniha pre deti od 8 rokov známej spisovateľky pre deti a mládež (1971). Príbeh o rozmaznanej Mimke a jej súťaživosti.

ISBN 978-80-10-03092-7

 

GOCNÍKOVÁ, Magdaléna – MADAČOV, Maroš

Moja malá kniha o Vianociach. Ilust. Miroslav Regitko

Bratislava, AlleGro 2016. 1. vyd. Nestr. Brož.

Koledy, vinše, príbehy, maľovanky, recepty a ďalšie zaujímavosti pre deti od 5 rokov.

ISBN 978-80-976256-8-7

 

HLAVATÁ, Dana

Farebné rozprávky

Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd. 94 s. Viaz. Edícia Fortuna Junior

Dvanásť rozprávok zoradených podľa mesiacov v roku, ktoré učia deti rozoznávať nielen farby, od autorky literatúry pre deti a mládež (1957).

ISBN 978-80-8142-631-5

 

KANCÍROVÁ, Denisa

Nevoľnosť

Týn nad Vltavou, Nová Forma 2016. 1. vyd. 240 s. Brož.

Debutová próza autorky.

ISBN 978-80-7453-661-8

 

LASICOVÁ, Hana

Pupo a Fazuľka. Ilust. Alena Wagnerová

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 119 s. Viaz.

Prvá knižka pre deti od 4 rokov spisovateľky. Vtipné príbehy dievčatka a chlapčeka citlivo poukazujú na ľudskú inakosť a potrebu vysloviť vlastný názor.

ISBN 978-80-551-5446-6

 

MALÝ, Oto

Tulácka škola – Vagabond school

Bez miesta, Vl. nákl. 2016. 1. vyd. 110 s. Flexi

Novela prináša príbehy študentov navštevujúcich voľnomyšlienkársku školu. Vhodné pre čitateľov od 15 rokov.

ISBN 978-80-97234-881

 

Odkiaľ prichádzajú deti. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Odpovede na zvedavé otázky na tému narodenia detí.

ISBN 978-80-8107-983-2

 

PENNYPACKEROVÁ, Sara

Lišiak Pax. Z angl. orig. prel. Michal Jedinák. Ilust. Jon Klassen

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 247 s. Viaz.

Príbeh o sile priateľstva medzi chlapcom Petrom a lišiakom Paxom, ktorých rozdelí vojna. Pre čitateľov od 10 rokov.

ISBN 978-80-551-5447-3

 

POPOVIČ, Ivan – POPOVIČ, Dávid

Mať tak o koliesko viac! Ilust. autori

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 2. dopln. vyd. (v Ikare 1. vyd.) vyd. 223 s. Viaz.

Publikácia obsahuje 52 príbehov o vynálezoch 20. storočia (cédečko, papierové vreckovky, teflón a i.) pre deti od 10 rokov. Podľa knihy bol natočený animovaný seriál.

ISBN 978-80-551-5482-4

 

Poznaj zvieratá. Z fran. orig. prel. Jitka Madarásová. Ilust. Marion Piffaretti

Bratislava, Svojtka & Co. 2016. 1. vyd. 91 s. Viaz.

Miniencyklopédia na poznávanie, pozorovanie a chápanie zvierat

ISBN 978-80-8107-999-3

 

Pozri sa ako fungujú počítače. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2016. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Leporelo vzdeláva najmenšie deti v tom, ako fungujú počítače.

ISBN 978-80-8107-982-5

 

PRAJKOVÁ, Eva

Čiary – tvary – domček. Ilust. Elena Rabčanová

Bratislava, Fortuna Libri 2017. 1. vyd. 12 s. Brož. Edícia Fortuna Junior

Leporelo pre deti od 3 rokov.

ISBN 978-80-8142-632-2

 

PRAJKOVÁ, Eva

Čiary – tvary – postavička. Ilust. Elena Rabčanová

Bratislava, Fortuna Libri 2016. 1. vyd. 12 s. Flexi Edícia Fortuna Junior

Leporelo pre najmenšie deti.

ISBN 978-80-8142-633-9

 

Prvých 100 slov. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Leporelo s okienkami, ktoré pomáha deťom naučiť sa základné slová.

ISBN 978-80-567-0039-6

 

Prvých 100 zvierat. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. Nestr. Viaz.

Leporelo s okienkami pomáha deťom objavovať svet.

ISBN 978-80-567-0038-9

 

STRAKOVÁ, Marta

Čarovná lúka na okraji mesta. Ilust. Eva Škandíková

Bratislava, ARS POETICA 2016. 1. vyd. 69 s. Viaz.

Veršíky odhaľujú stretnutia sveta zvierat a rastlín so svetom detí.

ISBN 978-80-892-8377-4

 

Škriatkovia a obuvník

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. 48 s. Brož.

200 samolepiek pre deti od 3 rokov s krátkymi textami a obrázkami na dokresľovanie.

ISBN 978-80-567-0024-2

 

ŠTELBASKÁ, Zuzana

14roční. Ilust. Dana Ledl

Bratislava, Nakladateľstvo CooBoo v Albatros Media 2017. 1. vyd. 171 s. Viaz.

Próza novinárky a autorky literatúry pre deti a mládež o pätici postáv, z ktorých každá rieši iný problém. Titul voľne nadväzuje na knihu Trinásťroční.

ISBN 978-80-566-0089-4

 

Traja rohatí capkovia. Z angl. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. 48 s. Brož.

200 samolepiek pre zábavu pri čítaní knižky.

ISBN 978-80-567-0026-6

 

UHER, Pavel

Večera u kráľa. Ilust. Katarína Ilkovičová

Bratislava, Ikar – Stonožka 2017. 1. vyd. 101 s. Viaz.

Kniha príbehov pre deti od 6 rokov s podtitulom Rozprávky pre múdre hlavičky.

ISBN 978-80-551-5310-0

 

Ušite si maznáčika. Z fran. orig. prel. Jitka Madarásová

Bratislava, Svojtka & Co. 2017. 1. vyd. 159 s. Brož.

50 jednoduchých vzorov pre šikovné ruky.

ISBN 978-80-567-0011-2

 

WEST, Nick

Traja pátrači 8: Záhada kašlajúceho draka

Bratislava, SPN – Mladé letá 2017. 2. vyd. 124 s. Viaz.

Detektívny príbeh pre čitateľov od 9 rokov, v ktorom traja pátrači riešia čudné miznutia psov v prímorskom mestečku.

ISBN 978-80-10-03087-3

 

87 Humor. Satira. Kreslený humor

KUCHÁR, Augustín

Úsmevy a grimasy. Ilust. Milan Stano

Bratislava, Štúdio humoru a satiry 2017. 1. vyd. 120 s. Viaz.

Prierez humoristickou tvorbou podtatranského autora (1935).

ISBN 978-80-451-60-3

 

9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. DEJINY

91 Zemepis. Turistika. Cestovanie

Česko – hrady a zámky

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Špeciálna automapa v mierke 1 : 550 000.

ISBN nemá

 

Grécko

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 1 100 000.

ISBN nemá

 

Chorvátsko – Slovinsko – Bosna a Hercegovina

Banská Bystrica, BB-MAPY 2017. 5. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 750 000.

ISBN nemá

 

KOVÁČ, Štefan Patrik

Toto je skutočná Afrika

Piešťany, Lingua XP 2016. 1. vyd. 351 s. Brož.

Autor (1970) zobrazuje život v Ugande – školy, vzdelanie, dopravu, obchody, náboženstvo a ďalšie.

ISBN 978-80-972010-2-9

 

LACIKA, Ján

Slovensko v obrazoch. Foto Ján Lacika

Bratislava, Ikar – Príroda 2017. 1. vyd. 126 s. Viaz.

Reprezentatívna publikácia o prírode, mestách, vidieku, kultúre a pamiatkach Slovenska v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine.

ISBN 978-80-551-5386-5

 

Rumunsko

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 1. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 1 000 000.

ISBN nemá

 

Taliansko

Banská Bystrica, BB-MAPY Plus 2017. 2. vyd. 1 s. Voľné listy

Automapa v mierke 1 : 1 500 000.

ISBN nemá

 

VILČEK, Tomáš

Thomas World Expedition. Foto autor

Bratislava, Ikar 2017. 1. vyd. 405 s. Viaz.

Skutočný príbeh autora (1990), ktorý prešiel stopom Turecko, Indiu, Irán, Afganistan a ďalšie krajiny.

ISBN 978-80-551-5445-9

 

94 Dejiny sveta. Dejiny Európy

DALRYMPLE, William

Deväť životov. Z angl. orig. prel. Ladislav Bodík

Žilina, Absynt 2017. 1. vyd. 326 s. Viaz.

Publikácia škótskeho historika, spisovateľa, kunsthistorika a kritika (1965) s podtitulom Hľadanie posvätného v súčasnej Indii.

ISBN 978-80-89876-35-8

 

GÓRECKI, Wojciech

Planéta Kaukaz. Z poľ. orig. prel. Alexander Horák

Krásno nad Kysucou, Absynt 2017. 1. vyd. 235 s. Viaz. Edícia Prekliati reportéri

Reportáže poľského historika, novinára a reportéra (1970), ktoré napísal cestujúc naprieč celým Kaukazom.

ISBN 978-80-89916-04-7

 

McLUHANOVÁ, T. C.

Dotknúť sa zeme. Indiánsky pohľad na vlastné bytie. Z angl. orig. prel. Miroslava Gavurová, Ján Gavura

Banská Bystrica, Knižná dielňa 2017. 1. vyd. 155 s. Viaz.

Úryvky ústnych a písomných záznamov Indiánov žijúcich na severoamerickom kontinente od 16. do 20. storočia.

ISBN 978-80-970776-5-5

 

SAMER

Denníky z Rakky: Útek z "Islamského štátu". Z angl. orig. prel. Peter Leponi. Ilust. Scott Coello

Žilina, Absynt 2017. 1. vyd. 102 s. Viaz.

Každodennú realitu sýrskeho mesta Rakka, ktoré od roku 2013 ovláda Islamský štát, zachytávajú denníky mladého muža vystupujúceho pod pseudonymom.

ISBN 978-80-89876-23-5

 

95 Dejiny Slovenska

Spišské exody v 20. storočí. Zost. Miroslav Pollák, Peter Švorc. Ilust. František Guldan

Levoča, Občianske združenie KRÁSNY SPIŠ 2017. 1. rozšír. vyd. 334 s. Viaz.

Publikácia o tragických udalostiach 20. storočia, ktoré formovali dnešný charakter regiónu Spiša (napr. vyhnanstvá, väznenia, vraždenia, deportácie). Príčiny exodov boli rôzne: sociálne, politické, náboženské, etnické, ekonomické a národnostné. Úplne zmenili sociálnu klímu Spiša. Sociálne, národnostne, nábožensky a kultúrne heterogénny Spiš je na začiatku 21. storočia oveľa jednotvárnejší a chudobnejší vo svojej pestrosti, na ktorú bol v minulosti právom hrdý a z výhod ktorej dokázal ťažiť. Táto rôznorodosť kultúr ho vždy obohacovala.

ISBN 978-80-972534-4-8