Kniha roka

 

Kniha roka© 2019 je cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za diela vydané knižne v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je upozorniť na výnimočné diela v oblasti slovenskej literatúry a knižnej kultúry a podporiť tým pôvodnú tvorbu, jej vydávanie a čítanie.

V práve prebiehajúcom ročníku môžete hlasovať v kategóriách Cena čitateľov Knižnej revue a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut.

Nominované knihy

 • VIAC

HLASUJ

Hlasujte!

 

V prebiehajúcom ročníku ankety Kniha roka® môžete hlasovať do 13. apríla 2020 za jednu knihu v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue a jednu knihu v Cene čitateľov Knižnej revue v kategórii debut.

 

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené.

 

 

Štatút ceny Kniha roka©

 • Kniha roka© je cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za diela vydané knižne v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je upozorniť na výnimočné diela v oblasti slovenskej literatúry a knižnej kultúry a podporiť tým pôvodnú tvorbu, jej vydávanie a čítanie. Cena zohľadňuje tvorivú partnerskú spoluprácu autora/autorky a vydavateľstva, preto sa v oboch kategóriách (pozri bod 3) udeľuje autorom/autorkám aj vydavateľstvu. 
 • Organizátorom ceny je Literárne informačné centrum v Bratislave. Každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia časopisu Knižná revue. 
 • K názvu Kniha roka sa pridáva aktuálny rok. Kniha roka má dve samostatné kategórie: Cena čitateľov Knižnej revue a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut.
 • Nominačný zbor Knihy roka pre príslušný ročník zostavuje redakcia Knižnej revue. Nominačný zbor je zložený zo zástupcov redakcie a externých členov. Počet členov je deväť. Prácu zboru organizuje šéfredaktor Knižnej revue, ktorý sa riadi časovým harmonogramom ceny. Šéfredaktor je členom zboru v prípade, ak nie je v konflikte záujmov (pozri bod 5). 
 • Pri výbere členov nominačného zboru sa skúma konflikt záujmov, pod ktorým sa myslí predovšetkým autorský, vydavateľský alebo iný priamy podiel na príprave knihy v príslušnom kalendárnom roku. Knihy členov nominačného zboru, ktorí sú v konflikte záujmov, nemôžu byť zaradené do zoznamov (pozri bod 6). 
 • Nominačný zbor vytvorí dva zoznamy. Zoznam nominovaných kníh v hlavnej kategórii Cena čitateľov Knižnej revue obsahuje dvadsať titulov, predovšetkým z oblasti pôvodnej poézie, prózy a drámy, esejistiky, literatúry faktu, humanitných a spoločenských vied, v odôvodnených prípadoch aj z iných žánrových, druhových a tematických oblastí. 
 • Zoznam v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut obsahuje najviac päť titulov. Tituly, ktoré sú v danom roku nominované v kategórii debut, môžu byť navrhnuté aj v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue. 
 • Zoznamy nominovaných kníh v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue a v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut sú východiskom pre hlasovanie v čitateľskej ankete. V ankete sa hlasuje vyplnením on-line formuláru dostupného na webovej stránke Literárneho informačného centra, resp. Knižnej revue. Víťazi oboch kategórií vzídu z elektronického hlasovania verejnosti. 
 • V prípade rovnosti hlasov dvoch alebo viacerých kníh v čitateľskej ankete sa o víťazovi spomedzi týchto kníh hlasuje v nominačnom zbore. Každý člen zboru disponuje jedným hlasom v oboch kategóriách.
 •  Slávnostné vyhlásenie ceny Kniha roka sa uskutočňuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv, teda 23. apríla alebo v čase blízkom tomuto dátumu. Ocenené knihy a autori môžu používať titul „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue“, resp. „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue v kategórii debut“ s označením príslušného roka.

Štatút nadobúda platnosť 16. septembra 2019.

 

Časový harmonogram Knihy roka 2019:

November 2019: zostavenie nominačného zboru Knihy roka.
December 2019: pracovné zasadnutie nominačného zboru (predbežný zoznam).
Február/marec 2020: zverejnenie definitívneho zoznamu nominovaných kníh a vyhlásenie čitateľskej ankety.
Apríl 2020: ukončenie hlasovania v čitateľskej ankete a zverejnenie výsledkov
Apríl 2020: vyhodnotenie ankety.

VIAC

Nominačný zbor

Jaroslav Šrank

Vyučuje na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Zaoberá sa najmä teóriou, interpretáciou a hodnotením slovenskej poézie, dejinami slovenskej literatúry 20. storočia a problematikou literárneho života. Zostavil zborník Podoby mesta v slovenskej poézii 20. storočia (2018). Z posledných kníh: Individualizovaná literatúra (2013) a Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po roku 1989 (2015).

VIAC

Dušan Taragel

Editor, publicista a prozaik. Autor kníh Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov (1997), Vražda ako spoločenská udalosť (2006) či komiksovej knihy Jánošík. Pravdivý príbeh (2006, il. Danglár). Ako editor sa podieľal na antológiách Sex po slovensky (2004, 2005) či Roger Krowiak (2001). V 90. rokoch pracoval ako reklamný textár a scenárista, od roku 2005 ako editor magazínov. V súčasnosti pracuje ako redaktor mesačníka Knižná revue.

VIAC

Radoslav Passia

Literárny vedec, kritik a publicista. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V rokoch 2010 až 2015 bol šéfredaktorom časopisu Romboid, v rokoch 2019 až 2020 viedol Knižnú revue. Podieľal sa na vzniku internetového kritického časopisu Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk), ako autor a moderátor spolupracuje aj s Rádiom Devín (RTVS).

VIAC

Gabriela Magová

Vyštudovala slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá prózu a poéziu z maďarčiny. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána, Sándora Máraiho a Antala Szerba, poviedkových zbierok Józsefa Gazdaga a Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth a monografie Endreho Bojtára Vysnívali sme si vlasť a národ. V rokoch 2016 až 2018 bola šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry. V súčasnosti pracuje ako redaktorka v Slovenskom rozhlase.

VIAC

Lenka Macsaliová

Redaktorka časopisu Knižná revue. Doktorandské štúdium absolvovala v Ústave slovenskej literatúry SAV. Je aktívnou recenzentkou a aj videorecenzentkou (projekt Inferno na Polici). V rámci Literárneho informačného centra spolu so Soňou Urikovou založila sériu popularizačných debát o literatúre s mladými profesionálmi s názvom Poznámky pod čiarou.

VIAC

Ivana Hostová

Pedagogicky pôsobí na FF PU v Prešove, kde vyučuje predmety zamerané na teóriu, dejiny a kritiku prekladu. Výskumne a publicisticky sa venuje reflexii pôvodnej a prekladovej poézie. Knižne jej v tejto oblasti vyšiel napríklad súbor recenzií a kritík súčasnej slovenskej poézie Medzi entropiou a víziou (2014). Prekladá umelecké texty z angličtiny, najnovšie vydavateľstvo Skalná ruža vydalo jej preklad zbierky súčasnej americkej poetky Donny Stonecipher Modelové mesto (2019).    

VIAC

Igor Hochel

Básnik, prekladateľ, literárny vedec. Vyštudoval odbor slovenský jazyk – bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996 vyučuje na FF UKF v Nitre slovenskú literatúru druhej polovice 20. storočia. Dejiny bulharskej literatúry prednášal externe v roku 1991 – 2004 na FF UK v Bratislave.

VIAC

Peter Darovec

Literárny kritik a historik, pôsobí ako pedagóg na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK v Bratislave. Je autorom a spoluautorom niekoľkých knižných publikácií, napr. monografií Pavel Vilikovský, Násmešné rozmlúvanie o štyroch knihách..., Mladá tvorba – časopis po čase (spolu s Vladimírom Barboríkom). Ako editor vydal niekoľko antológií slovenskej literatúry a zborníkov z vedeckých konferencií. Bol zakladajúcim šéfredaktorom literárneho a kultúrneho časopisu RAK.

VIAC

Tina Čorná

Občianskym menom Valentína Zimanová, absolventka odboru žurnalistiky na FiF UK v Bratislave. Pracovala v denníkoch SME a Pravda a v týždenníku Žurnál. Je trojnásobnou víťazkou Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Foundation - OSF) . Je nositeľkou ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2006, ceny SAV za popularizáciu vedy v roku 2015 a autorkou kníh Rozhovory z týždenníka TV oko (2006), Kornel Földvári (2014) a V postmodernom svete. Rozhovory (2015).

VIAC