Rozhodnite o Cene čitateľov Knižnej revue Kniha roka 2020 v troch kategóriách: Kniha roka, Debut roka a Kniha roka pre deti a mládež.

Nominované knihy

Prosím, vyberte zo zoznamu jeden titul

Prosím, vyberte zo zoznamu jeden titul

Prosím, vyberte zo zoznamu jeden titul

Hlasujte!

 

V prebiehajúcom ročníku ankety Kniha roka® môžete hlasovať do 30. mája 2021 za jednu knihu v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue, jednu knihu v Cene čitateľov Knižnej revue v kategórii debut a jednu knihu v Cene čitateľov Knižnej revue v kategórii Deti a mládež .

 

Ďakujeme, hlasovanie bolo ukončené.

 

 

Štatút ceny Kniha roka©

 1. Cena Kniha roka čitateľov časopisu Knižná revue  je cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za diela vydané knižne v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je upozorniť na výnimočné diela v oblasti slovenskej literatúry a knižnej kultúry a podporiť tým pôvodnú tvorbu, jej vydávanie a čítanie. Cena zohľadňuje tvorivú partnerskú spoluprácu autora/autorky a vydavateľstva, preto sa v jednotlivých kategóriách udeľuje autorom/autorkám aj vydavateľstvu. 
 2. Organizátorom ceny je Literárne informačné centrum v Bratislave. Každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia časopisu Knižná revue. K názvu Kniha roka sa pridáva aktuálny rok. Kniha roka má tri samostatné kategórie: hlavná Cena čitateľov Knižnej revue, ďalej Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii Debut a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii Kniha pre deti a mládež.
 3. Nominačný zbor Knihy roka pre príslušný ročník zostavuje redakcia Knižnej revue. Nominačný zbor je zložený zo zástupcov redakcie a externých členov. Počet členov je deväť. Prácu zboru organizuje šéfredaktor Knižnej revue, ktorý sa riadi časovým harmonogramom ceny. Šéfredaktor je členom zboru v prípade, ak nie je v konflikte záujmov. 
 4. Pri výbere členov nominačného zboru sa skúma konflikt záujmov, pod ktorým sa myslí predovšetkým autorský alebo vydavateľský podiel na príprave knihy v príslušnom kalendárnom roku. Knihy členov nominačného zboru, ktorí sú v konflikte záujmov, nemôžu byť zaradené do nominačných zoznamov. 
 5. Nominačný zbor vytvorí tri zoznamy. Zoznam nominovaných kníh v hlavnej kategórii Cena čitateľov Knižnej revue Kniha roka obsahuje dvadsať titulov: predovšetkým z oblasti pôvodnej poézie, prózy a drámy, esejistiky, literatúry faktu, humanitných a spoločenských vied, v odôvodnených prípadoch aj z iných žánrových, druhových a tematických oblastí. 
 6. Zoznam v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii Debut roka obsahuje najviac päť titulov. Tituly, ktoré sú v danom roku nominované v kategórii Debut, môžu byť navrhnuté aj v hlavnej kategórii Cena čitateľov Knižnej revue Kniha roka.   
 7. Zoznam v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii Kniha roka pre deti a mládež obsahuje rovnako najviac päť titulov. 
 8.  Zoznamy nominovaných kníh v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue, v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue - Debut roka a Cena čitateľov Knižnej revue - Kniha roka pre deti a mládež sú východiskom pre hlasovanie v čitateľskej ankete.
 9. V ankete sa hlasuje vyplnením on-line formuláru dostupného na webovej stránke Literárneho informačného centra, resp. Knižnej revue. Víťazi  vzídu z elektronického hlasovania verejnosti. 
 10. V prípade rovnosti hlasov v čitateľskej ankete sa o víťazovi hlasuje v nominačnom zbore. Každý člen zboru disponuje jedným hlasom v každej z troch kategórií.
 11.  Slávnostné vyhlásenie Ceny čitateľov KR Kniha roka sa uskutočňuje každoročne pri príležitosti Svetového dňa knihy (23. apríl)  alebo v čase blízkom tomuto dátumu. Ocenené knihy a autori môžu používať titul „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue“, resp. „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue v kategórii Debut roka“  a „laureát Ceny čitateľov Knižnej revue v kategórii Kniha roka pre deti a mládež“ s označením príslušného roka.

 

Štatút nadobúda platnosť  11. februára 2021

 

Predbežný časový harmonogram Knihy roka 2020:

Prvá polovica februára 2021: zostavenie nominačného zboru Knihy roka.
Koniec februára – začiatok marca 2021: predbežný zoznam nominačného zboru.
Apríl 2021: zverejnenie definitívneho zoznamu nominovaných kníh a vyhlásenie čitateľskej ankety.
30. máj 2021: ukončenie hlasovania v čitateľskej ankete. 
Jún 2021: Zverejnenie výsledkov a vyhodnotenie ankety v júnovom vydaní časopisu Knižná revue.

VIAC

Nominačný zbor

Markéta Andričíková

Vedecká pracovníčka a pedagogička na FF UPJŠ v Košiciach. Venuje sa svetovej literatúre a iným druhom svetového umenia (výtvarnému umeniu, kinematografii), slovenskej a svetovej literatúre pre deti a mládež a problematike detskej recepcie. Je autorkou monografie V znamení premeny. Interpretačné štúdie o autorských rozprávkach (2013).

VIAC

Zoltán Rédey

V rokoch 1994 – 2020 pôsobil v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Predmetom jeho odborného záujmu je teória literatúry, interpretácia literárneho, predovšetkým básnického diela a súčasná, resp. ponovembrová slovenská poézia a próza so zreteľom na poetologické a recepčno-interpretačné aspekty konkrétnych textov. Publikoval v tejto oblasti viacero článkov, resp. štúdií a knižných monografií. Bol členom poroty Ceny Anasoft litera 2007, 2018.

VIAC

Radoslav Passia

Literárny vedec, kritik a publicista. Pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave. V rokoch 2010 až 2015 bol šéfredaktorom časopisu Romboid, v rokoch 2019 až 2020 viedol Knižnú revue. Podieľal sa na vzniku internetového kritického časopisu Platforma pre literatúru a výskum (plav.sk), ako autor a moderátor spolupracuje aj s Rádiom Devín (RTVS).

VIAC

Gabriela Magová

Vyštudovala slovenčinu a angličtinu na FiF UK v Bratislave, pracovala v Ústave svetovej literatúry SAV. Prekladá prózu a poéziu z maďarčiny. Knižne vyšli jej preklady románov Györgya Dragomána, Sándora Máraiho, Antala Szerba a Lászlóa Krasznahorkaiho, poviedkových zbierok Józsefa Gazdaga a Pála Száza, zbierky básní Krisztiny Tóth a monografie Endreho Bojtára. V rokoch 2016 až 2018 bola šéfredaktorkou Revue svetovej literatúry. V súčasnosti pracuje ako redaktorka v Slovenskom rozhlase a je šéfredaktorkou online časopisu Verzia. Bola členkou poroty Ceny Anasoft litera 2012, 2019.

VIAC

Viliam Nádaskay

Vyštudoval anglistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je doktorandom v Ústave slovenskej literatúry SAV. Od roku 2019 je redaktorom internetového časopisu Platforma pre literatúru a výskum (www.plav.sk). Bol editorom Kritickej ročenky 2019 a 2020.

VIAC

Ivana Hostová

Výskumne a publicisticky sa venuje reflexii pôvodnej a prekladovej poézie, pôsobí na Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied. Knižne jej v tejto oblasti vyšiel napríklad súbor recenzií a kritík súčasnej slovenskej poézie Medzi entropiou a víziou (2014). Prekladá umelecké texty z angličtiny, najnovšie vydavateľstvo Skalná ruža vydalo jej preklad zbierky súčasnej americkej poetky Donny Stonecipher Modelové mesto (2019). Bola členkou poroty Ceny Anasoft litera 2017. 

VIAC

Igor Hochel

Básnik, prekladateľ, literárny vedec. Vyštudoval odbor slovenský jazyk – bulharský jazyk na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1996 vyučuje na FF UKF v Nitre slovenskú literatúru druhej polovice 20. storočia. Dejiny bulharskej literatúry prednášal externe v roku 1991 – 2004 na FiF UK v Bratislave.

VIAC

Dominika Madro

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na Univerzite Komenského v Bratislave a následne dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Zvíťazila v prestížnych literárnych súťažiach rôznych žánrov – Poviedka 2016, Martinus Cena Fantázie 2019 a Poviedka pre deti 2019. Pracovala v BIBIANE, medzinárodnom dome umení pre deti v Bratislave a bola súčasťou tímu medzinárodného festivalu animovaných filmov pre deti – Bienále animácie Bratislava 2018. Debutovala folklórno-mystickým románom Svätyne (KK Bagala 2019), ktorý vznikol z rozpracovania víťaznej poviedky Svätyňa.

VIAC

Tina Čorná Sikorová

Šéfredaktorka mesačníka Knižná revue. V roku 1986 absolvovala odbor žurnalistiky na FiF UK v Bratislave. Pracovala v týždenníku Žurnál a denníkoch Meridian, SME a Pravda. Je trojnásobnou víťazkou Novinárskej ceny Nadácie otvorenej spoločnosti (2005, 2006, 2007), nositeľkou ocenenia Krištáľové krídlo (2006), ceny SAV za popularizáciu vedy (2015), bola členkou poroty Ceny Anasoft litera 2013. Je autorkou kníh Rozhovory z týždenníka TV oko (2006), Kornel Földvári (2014) a V postmodernom svete. Rozhovory (2015).

VIAC